ป้ายโฆษณา

สร้างผู้นำ คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา วิชาเป็นเลิศ

  หน้าหลัก     ประชาคมอาเซียน     ข้อมูลทั่วไป     บุคคลากร     เอกสารงานวิชาการ     ผลงานนักศึกษา     สื่อการเรียนการสอน     สาระน่ารู้     ภาพกิจกรรม     เว็บบอร์ด     สมัครเรียนออนไลน์     ทำเนียบศิษย์เก่า  
  You are here: 
ผลงานนักศึกษาคอมพิวเตอร์ 58 ระดับวช.3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2016 เวลา 09:47 น.

รายชื่อผลงานการจัดทำโครงการ สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของผู้เรียนที่นำไปเผยแพร่สู่สารธารณชน
ประจำปีการศึกษา  2558วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก

ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน42ผลงาน

ที่

ชื่อผลงาน/โครงการ

ผู้จัดทำ/ระดับชั้น

ผลงานที่นำไปเผยแพร่สู่สาธารณชน
ผ่านเว็บไซต์ยูทูบ

1

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านสุมาลีสาลี่สุพรรณ


น.ส.แคทลียา  เครือจักร ชค.3/1
น.ส.สุปราณี  สุวรรณวัจน์ ชค.3/1

https://www.youtube.com\watch?v=Jcp134ty1t4

2

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านสะดวกชื้อร้านพรชัย


นายวันชัย บุญแทน ชค.3/2 
นางสาวณัฐภรณ์ วอสูงเนิน ชค.3/2

 https://youtu.be/DSluRdtCB1E

3

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านจำหน่ายของที่ระลึกห้าสี่ช็อป


นายกสิณนวนเตย ชค.3/1

นายนที  เหน่งแดง  ชค.3/1

https://youtu.be/IwWMZKRdyGE

4

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านสนธยาสอนขับรถยนต์


นายธนัชชัย ธรรมะ ช.คอม3/1

นายณัฐภัทร ไพฑูรย์พิสุทธิ์ ช.คอม3/1

https://youtu.be/nC1rtIaBUPw

5

การผลิตสื่อวีดีดโอโฆษณาแนะนำร้านตัดผมชายเอ ที ยู บาร์เบอร์


นายธีรวัฒน์  ตรีเทวี ช.คอม3/1

นายรัฐภูมิ   แก้วบ้านดอน ช.คอม 3/1

https://youtu.be/NYyD2ahn8aQ

6

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านขนมครกชาววังป้าเล็ก


นางสาวพราวดี  โตน้อย ช.คอม 3/1

นางสาวแพรวนภา  มาตจัตุรัส ช.คอม 3/1

https://youtu.be/Z7nj4HI5u-Q

7

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านส้มตำป้าอ้อย


นางสาวสุวนันท์  แก้วมณี ช.คอม 3/1

นางสาวปวีณาสิทธิ์  น้อย ช.คอม 3/1

https://youtu.be/Oe_Xzp6v0Hk

8

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำพันธุ์ไม้ประดับไร่ไม้งาม


นายสุทัศน์ พันโท ช.คอม3/1

นางสาววราภรณ์ มายัง ช.คอม3/1

https://youtu.be/0YX1fWXNRJ0

9

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาการเพาะพันธุ์จิ้งหรีดเพื่อจำหน่าย


นางสาววรรณา บางสูงเนินช.คอม3/1

นางสาวศิริพร ปราบศรีภูมิ ช.คอม3/1

https://youtu.be/cKOFBrOJqt4


10

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านกาแฟนมสดป้าโฉม


นายบริวัตร สุนทรพงศ์ ช.3/1

นายบดินทร์ ปราบอินทร์ ช.3/1

https://youtu.be/w8Y6dOZsqc4

11

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านพันธุ์ไม้ประดับร้านลูกนก


นางสาวชนานิศ ป๊อกเชษฐ์ ช.3/1

นางสาวศิริลักษณ์ กรัดศรี ช.3/1

https://youtu.be/LvYjYl9-_4g

12

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านข้าวหลามป้านา


นางสาวลัดดาวรรณ  ดอกคำ

นางสาวปวีณา  พาพิมพ์

https://youtu.be/K_rB1U-b-Gg

13

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านกาแฟ ไนต์ตี้-ไนต์


นายเสกสรร  ฤกษ์พิชัย ช.3/1

นางสาวสุวจนา  คำมีมา ช.3/1

https://youtu.be/Wq9DBNBK9a0

14

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านสริมสวยจอยบิวตี้

นางสาวประภัสสร นุชเฉย ช.3/3

นางสาวสุรางคนา จันคง ช.3/3

https://www.youtube.com/watch?v=AfTOoFJm1VQ

15

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำการเพาะพันธุ์ต้นอ่อนทานตะวัน สวน

นางสาวยลวรี คนหลัก ช3/1

นางสาวจิรัชติกาล ใจสุกใส ช.3/1

https://www.youtube.com/watch?v=c4yuED3kvT0

16

การผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านจำหน่ายสุ่มไก่ศิลปะเพื่อชีวิต


นายปิติโชค จำนียม ช.3/1

นายศุภวิชญ์ โตแทนสมบัติ ช.3/3

https://youtu.be/HZBVl0LUvL8

17

การผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านน้ำหอมแบงค์ชีวิน


นายชัยยุตม์ แซ่ลิ้ม ช.3/1

นายภัทรภณ รอดเขียน ช.3/1

https://youtu.be/Wzc1DIHl7LE

18

โครงการสื่อวีดีโอโฆษณา ร้านเพลินเพลิน


นายณัฐกิตติ์ ปิ่นม่วง ช. 3/1

นายชนกันต์ กล่ำบุรี ช. 3/1

https://youtu.be/qm94wnLpov0

19

โครงการสื่อวีดีโอโฆษณา ร้านอาหารเจ๊ดม


นายสหรัฐ สุขล้ำเลิศ ช. 3/1

นายวีระชัย แก้วศรีขำ ช. 3/1

https://youtu.be/EZirXNt9bZw

20

โครงการผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านอาหารตามสั่งป้าหนึ่ง


นายมานพ ประมวลสุข ช.3/2

นายภทัรศักดิ์  วันเจียม ช.3/2

https://youtu.be/WpKquL9tb6o

21

โครงการพัฒนาเว็บไซต์แนะนำร้านคอฟฟี่บาร์


นายจิรวัฒน์วรอภิญญภรณ์ ชค.3/3

นายสุรเชษ คำมูล ชค.3/3

http://coffeebar.hol.es/

22

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณา ร้านอาหารและเครื่องดื่ม คุณต้อม


นายศุภรัตน์  มิ่งใยชค.3/3

นายกรกช แปลงวงค์ ชค.3/3

https://youtu.be/noQ7TLW94q4

23

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านจำหน่ายเบเกอรี่ปิยะมาศ


นางสาวชนวรรณ คำเทศ ช.ค.3/1

https://youtu.be/fRdURsqdfAg

24

โครงการผลิตสื่อวิดิโอโฆษณาแนะนำร้านข้าวราดแกงป้าแอ๊ว


นายกฤษฎา  ลาภเจริญ ชค. 3/1

นายปรเมษฐ์  สินลา     ชค. 3/1

https://youtu.be/i0NSsBdYW2Y

25

โครงการผลิตสื่อวิดิโอโฆษณาแนะนำร้าน กระเป๋า รองเท้า แบรนด์เนม ร้านโจ

นายชาญชิงชัย ยาดี ชค. 3/2

นายจิรายุ บัดติยา ชค. 3/2

https://youtu.be/WIf3deIDJqY

26

โครงการผลิตสื่อวิดิโอโฆษณาแนะนำร้านเครื่องแต่งกายแฟชั่นสตรีปูจ๋า

นายทักษิณ ทองไสย  ชค.3/3

นายชาญยุทธ บุญมี ชค.3/2

https://youtu.be/0Ht9E92WDjw

27

โครงการผลิตสื่อวิดิโอโฆษณาแนะนำร้านอาหารตามสั่งเจ๊อุบล


นายณัฐนนท์ อินทร์โพธิ์ ชค.3/2

นายกษิดิศ  บดีรัฐ       ชค.3/2

https://youtu.be/S4YGutRnhCY

28

โครงการผลิตสื่อวีดโอโฆษณาแนะนำร้านน้ำปั่นป้าติ๋ว


นายพสิษฐ์ อ่อนโยน ชค. 3/2

นายเรวัติ  แช่มชื่น

https://youtu.be/kO_oVWIgBCc

29

โครงการผลิตสื่อวีดีโอโฆษราแนะนำร้านก๊วยเตี๊ยวเรือแพเพ็ญ


นายจักรกฤษณ์ กางพรม ชค 3/2

นายณัฐธพล เปล่งผิว

https://youtu.be/vB0uNfAqfvU

30

โครงการผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านอาหารและเครื่องดื่มจัดหนัก


นายกิตติพงศ์ กระฐิน

นายฉัตรชัย จอกกระจาย

https://youtu.be/6LWW5HI-OP8

31

โครงการผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านเครปเย็นUpToYouคุณมิ๊ก


นายภาณุวิชญ์ปิงวงษ์ช.ค.3/3

นายจักรพงษ์ เชื้อบุญมี ช.ค.3/3

https://youtu.be/TQM_g4Eu1JE

32

โครงการผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้านกาแฟบิ๊กเคคาเฟ่


นางสาวนันทสุดา อนุกูล ช.ค.3/2

นายวงศกร ไชยคชบาลช.ค.3/2

https://youtu.be/0Dn_HlyUBEY

33

โครงการผลิตสื่อวีดีโอโฆษณาแนะนำร้าน Tea Shake


นางสาวนันท์สินี  รอสวัสดิ์  ชค.3/1

นางสาวชุติมา  ชาญสูงเนิน  ชค.3/2

https://youtu.be/u2wcNH6gsqk

34

โครงการผลิตสื่อโฆษณาวีดีโอแนะนำโรงงานบรรจุก๊าซยูนิคแก๊ส


นางสาวศิริลักษณ์ บุญทองอ่อน ชค.3/2

นางสาวพรกรัณย์ แสนปาน ชค.3/2

https://youtu.be/TIVq93z5how

35

โครงการผลิตสื่อวีดิโอโฆษณาแนะนำร้านบ้านขนมเค้ก

นางสาวสุธัญญา ช่วงโชติ ชค.3/2

นางสาวชนิษฐ์ภัค ครุฑติ่ง ชค.3/2

https://www.youtube.com/watch?v=48WJ4MNxSWc

36

โครงการผลิตสื่อวีดิโอโฆษณาแนะนำร้านตัดผมชายน้อยขั้นเทพ


นายกฤษฏิ์คณิน ทิมเครือจีน ชค.3/3

นายธวัชชัย เพ็ชรนิล  ชค.3/3

https://youtu.be/Esip6nZDXWw

37

โครงการผลิตสื่อวีดิโอโฆษณาแนะนำร้านตัดผมร้านตองเก้าบิวตี้


นายมฆพัตร์  เต็งประเสริฐ ชค.3/3

นายหนึ่งณัฐ  ยิ้มศรี  ชค.3/3

https://youtu.be/ugjSBYBehYc

38

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านอาหารตามสั่งลุงรัช

นางสาวกัลยวรรธน์  สิงห์ทอง

https://www.youtube.com/watch?v=Lm9CdkE6n_c&feature=youtu.be

39

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านบริการล้างรถสีขาวคาร์แคร์


นายวิชรพล  ฮิเท้ง

นางสาวชนกนันท์ทศไธสง

https://youtu.be/RMgyy-IIYj0

40

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านส้มตำซอยแปด

นายสิทธา  กำแน่น

https://www.youtube.com/watch?v=7xpA7KXAcCY

41

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้าน ป.ศิริมงคล


นายพันธทรัพย์  พรศรี

นายพงษทร  สุขสี

https://youtu.be/wp80E5VsgFI

42

โครงการผลิตสื่อวิดีโอโฆษณาแนะนำร้านอู่สุบินการช่าง


นายพิทักษ์  รักพันธ์

https://youtu.be/cuGH1PcpAL8แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 03 พฤศจิกายน 2016 เวลา 14:04 น.
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้51
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้72
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้123
mod_vvisit_counterอาทิตย์ก่อน552
mod_vvisit_counterเดือนนี้1482
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2841
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1137776

We have: 44 guests online
Your IP: 54.91.16.95
 , 
วันนี้: ม.ค. 23, 2018
Top