ป้ายโฆษณา

สร้างผู้นำ คุณธรรมเด่น เน้นกีฬา วิชาเป็นเลิศ

  หน้าหลัก     ประชาคมอาเซียน     ข้อมูลทั่วไป     บุคคลากร     เอกสารงานวิชาการ     ผลงานนักศึกษา     สื่อการเรียนการสอน     สาระน่ารู้     ภาพกิจกรรม     เว็บบอร์ด     สมัครเรียนออนไลน์     ทำเนียบศิษย์เก่า  
  You are here: 
ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2013 เวลา 09:20 น.

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดพิษณุโลกที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดพิษณุโลก


จังหวัดพิษณุโลก   เป็นจังหวัดอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพฯ   ประมาณ  377  กิโลเมตรโดยทางรถยนต์ 
มีเนื้อที่  10,815.8  ตารางกิโลเมตร (6,759,909 ไร่)  หรือ  ร้อยละ 6.37 ของพื้นที่ภาคเหนือ   และร้อยละ 2.1 ของพื้นที่ทั้งประเทศ 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดกับอำเภอน้ำปาด   อำเภอพิชัย   อำเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทิศใต้
ติดกับอำเภอเมือง   อำเภอสามง่าม   อำเภอวังทรายพูน  
กิ่งอำเภอสากเหล็ก   จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันออก
ติดกับอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย   อำเภอเขาค้อ   อำเภอวังโป่ง 
จังหวัดเพชรบูรณ์

ทิศตะวันตก
ติดกับอำเภอลานกระบือ   จังหวัดกำแพงเพชร   อำเภอคีรีมาศ 
อำเภอกงไกรลาศ   จังหวัดสุโขทัย

ตราประจำจังหวัดพิษณุโลก

รูปพระพุทธชินราช   ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีลักษณะงดงามที่สุดของประเทศไทย   สร้างขึ้นเมื่อ 
พ.ศ. 1900   ปัจจุบันประดิษฐานอยู่   ณ   พระอุโบสถ์   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร      
ในเมืองพิษณุโลกเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง  จึงนำมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด

คำขวัญจังหวัดพิษณุโลก


" พระพุทธชินราชงามเลิศ          ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร
สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ          หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก
ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
"


ประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลก


หลักฐานการสร้างเมืองพิษณุโลกมีมาแต่พุทธศตวรรษที่   15   สมัยขอมมีอำนาจปกครองแถบนี้   แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า   “ เมืองสองแคว ”
เนื่องจากเมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำน่าน    และแม่น้ำแควน้อย   หรือบริเวณที่ตั้งของวัดจุฬามณีในปัจจุบัน   เมื่อประมาณป  ี พ.ศ. 1900 
สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย   ได้โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่   ณ   ตัวเมืองปัจจุบัน   โดยมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง 

สมัยอยุธยา    เมืองพิษณุโลกทวีความสำคัญมากขึ้น    เพราะเป็นเมืองกึ่งกลางระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝ่ายเหนือ 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   ทรงปฏิรูปการปกครองและได้เสด็จมาประทับที่เมืองนี้ตั้งแต่   พ.ศ. 2006   จนสิ้นรัชกาลในปี   พ.ศ. 2031 
ช่วงนั้นพิษณุโลกเป็นราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยาถึง  25  ปี   หลังรัชสมัยของพระองค์   พิษณุโลกมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง   เป็นหน้าด่านสำคัญ
ที่จะสกัดกั้นกองทัพพม่า   เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดำรงฐานะพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก   ระยะนั้นไทยตกเป็นเมืองขึ้นพม่า 
สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงรวบรวมชายฉกรรจ์ชาวพิษณุโลกกอบกู้อิสรภาพชาติไทยได้ 

ในสมัยรัตนโกสินทร์    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก   ได้ทรงดำรงให้รื้อกำแพงเมืองพิษณุโลกเพื่อไม่ให้ข้าศึกใช้เป็นที่มั่น
ครั้นถึงปี   พ.ศ. 2473   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   โปรดเกล้าฯ   ให้ยกฐานะเมืองพิษณุโลกขึ้นเป็นมณฑล   เรียกว่า 
มณฑลพิษณุโลก
ต่อมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบมณฑลแล้ว   พิษณุโลกจึงมีฐานะเป็นจังหวัดเรื่อยมาจนปัจจุบัน


เพลงประจำจังหวัด

.. ...ยามเยือนถิ่นแคว้น ดินแดนฟูเฟื่อง
ชื่อเมืองสองแคว สมคำกล่าวแท้
สวรรค์สรรสร้าง เพลินน้ำหลากไหลเป็นแนวทาง
สองริมฟากฝั่งพืชพันธุ์สะพรั่งทั่วไป 
.. ... พนมมือกราบพระพุทธชินราช พระปฎิมา
ขอจงเมตตาป้องปกผองภัย
บุญน้อมนำเคราะห์กรรมสิ้นไป
หวังใดจงได้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไซร้ช่วยดล 
**.. ... น่านน้ำยามเย็นกระเด็นเป็นฟอง
โอ้แก่งโสภาละอองน้ำหล่น
สกุโณฑยานสำราญกมล
ได้ยลเสมือนวิมาน
.. ... จำลาจากแคว้นแดนพิษณุโลก วิโยคดวงใจ
ถึงยามจากไปเสมือนไกลบ้าน
คงว้าเหว่เหงาใจไปนาน
ทุกคราที่ผ่าน อกสั่นหวั่นไหวอาวร
(ซ้ำ **)
 


ธงประจำจังหวัด

พื้นสีม่วง มีตราจังหวัดเป็นสัญลักษณ์ 

ดอกไม้และต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด :
ชื่อพรรณไม้ : ปีบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis 

สัตว์ประจำจังหวัด

สุนัขบางแก้ว
อ่านต่อ...
ไก่ชนพระนเรศวร

ภูมิประเทศของจังหวัด

ทางตอนเหนือ   และตอนกลาง 
เป็นเขตเทือกเขาสูง   และที่ราบสูง
โดยมีเขตภูเขาสูงด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึ่งอยู่ในเขตอำเภอวังทอง   วัดโบสถ์
เนินมะปราง   นครไทย   และชาติตระการ
&พื้นที่ตอนกลางมาทางใต้เป็นที่ราบ
และตอนใต้เป็นที่ราบลุ่ม   โดยเฉพาะ
บริเวณลุ่มแม่น้ำน่าน   และแม่น้ำยม
ซึ่งเป็นแหล่งการเกษตรที่สำคัญที่สุด
ของจังหวัดพิษณุโลกอยู่ในเขตอำเภอบางระกำ
อำเภอเมืองพิษณุโลก    อำเภอพรหมพิราม 
อำเภอเนินมะปราง   และบางส่วนของอำเภอวังทอง

ลักษณะภูมิอากาศของจังหวัด
จังหวัดพิษณุโลกมีลมมรสุมพัดผ่านจากมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย และแบ่งฤดูกาลออกได้เป็น 3 ฤดู
ฤดูฝน จะเริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝน เฉลี่ยประมาณปีละ 1,375 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 19 องศาเซนเซียส
ฤดูร้อน ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยของฤดูร้อน เฉลี่ยประมาณ 32 องศาเซลเซียส

Click for Phitsanulok Forecast


Эти "Torrent скачать nero 10"юные дамы, Фауст, настолько прекрасны, что каждая из них могла бы заставить ангела "Картинки с надписью скачать про любовь"заплакать.

Он же захочет уничтожить известные им сведения.

Тувун двигался стремительно, точно вихрь, даже его плотную "Кен кизи пролетая над гнездом кукушки книга скачать"часть разглядеть было совершенно невозможно.

Одно "Скачать оперу программы"из прекраснейших зрелищ, какие мне только доводилось видеть.

Фриде пришло в голову, что это пятно, о котором "Скачать песни из фильма профессионал"он уже думал, "Скачать параллельные миры смешарики"как о своей собственности, можно было различить даже при полном солнечном свете.

Или что там тараканы используют вместо рук.

Я не собираюсь помогать ""ни одной из сторон в разгроме нашего мира.

Я шагнул, если можно так выразиться, через порог.

Основываясь на том, что ты "Дабстеп лучшее скачать"о ней говорил, она должна умереть у себя на "Игра танцы скачать"кухне, в то время как будет печь что-нибудь для тебя и Цветка Тыквы.

И борьба снова продолжалась в "Русская комедия скачать"молчании.

Да то и есть, не отводя глаз, спокойно ответил Стивен Гилед, видеокамерой на высотах пять и шесть километров зафиксировано "Скачать тему на сотку"дрожание груза при прохождении.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2013 เวลา 12:37 น.
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้334
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้874
mod_vvisit_counterอาทิตย์ก่อน1451
mod_vvisit_counterเดือนนี้4270
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7203
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด1164800

We have: 30 guests online
Your IP: 54.225.17.239
 , 
วันนี้: ก.ค. 20, 2018
Top